Co obsahuje projekt

Projekt stavby slouží pro stavební povolení a následně samotnou realizaci stavby.
Standardně je vyhotoven v 5-ti kopiích.

Projekt architektury

Obsahuje průvodní zprávu, technickou zprávu, výkresy (v měřítku 1:50, 1:100). Základy, půdorysy, řez, krov, pohledy, stavební detaily (1:10), výkaz výrobků, podlah, oken, dveří, cihel, střešní krytiny.

Projekt statiky

Obsahuje technickou zprávu, výkresy základů, výkresy skladby stropů, výkresy výztuže a tvaru stropních desek, věnců, překladů a schodišť a výkaz spotřeby materiálu.

Projekt ústředního vytápění

Obsahuje technickou zprávu, spotřebu energie na vytápění, výkresy rozvodů ústředního topení, schéma zapojení kotle, umístění, dimenze vytápěcích těles a výkaz materiálu.

Projekt domovního plynovodu

Obsahuje technickou zprávu, výkresy domovního plynovodu a výkaz materiálu.

Projekt zdravotechniky

Obsahuje technickou zprávu, výkresy vnitřního vodovodu, domovní kanalizace a výkaz materiálu.

Projekt elektroinstalace

Obsahuje technickou zprávu, rozvody zásuvkové, světelné a motorické elektroinstalace, slaboproudé rozvody, schéma rozvaděče a výkaz materiálu.

Projekty pro velkou individualitu stavebních parcel a technických možností napojení na veřejné inženýrské sítě neobsahují osazení domu na pozemek, napojení na inženýrské sítě a projekt požární ochrany.

Výkresy je možné po individuální dohodě dohotovit k projektové dokumentaci v tomto rozsahu:

architektonické řešení osazení objektu v terénu přípojky jednotlivých profesí projekt požární ochrany a průkaz energetické náročnosti budovy PENB

Ceny výše uvedené dokumentace se stanoví dle individuální dohody. Podklady pro vyhotovení výkresů osazení objektu, jednotlivých přípojek a požární ochrany:

polohopis, výškopis resp. geometrický plán daného pozemku v digitální podobě vyhotoven odborně způsobilým projektantem v oboru geodézie. Na podkladech musí být uvedeny hranice parcel, parcelní čísla nemovitostí a i sousedních parcel, stávající objekty na předmětné parcele a také na sousedních pozemcích kopie listu vlastnictví hydrogeologický průzkum, posouzení vsakování dešťové vody a průzkum výskytu radonu geologický průzkum, posouzení vsakování dešťové vody a průzkum výskytu radonu polohové a výškové rozmístění sítí, odsouhlasení bodů napojení dotčenými správci resp. vlastníky sítí, jejich dimenze, typ, materiály

Našli jste se v naší architektuře, ale z různých důvodů je třeba v projektu provést změny? Jako autoři projektu Vám je rádi vypracujeme. Cena, termín a samotný rozsah prací se určí dohodou při osobním setkání.

Pokud máte rádi exkluzivitu, vytříbený vkus a ty nejnáročnější požadavky, vytvoříme pro Vás INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT. K moři, do lesa a na poušť. Vilu, hotel nebo vzducholoď. Vaše vize, termíny a podrobné detaily spolupráce s Vámi rádi dohodneme osobně.

Ceny projektů jsou uvedeny s DPH.
Ceny realizací jsou orientační a uvedeny bez DPH.

apex
Prohlédněte si naše Projekty domů