Obchodní podmínky APEX ARCH s.r.o.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují právní vztahy mezi společností APEX ARCH, s.r.o., bližší údaje v článku II. těchto VOP (dále jen „Dodavatel") a objednatelem plnění poskytovaného Dodavatelem podle těchto VOP (dále jen „Objednatel" nebo „Vy" v příslušných gramatických tvarech), přičemž taková plnění mohou být uvedena na webové stránce Dodavatele www.apex-arch.cz (dále jen „Web").

Objednatelem může být i fyzická osoba, která je podle příslušné právní úpravy spotřebitelem, tedy taková osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „Spotřebitel").

Tyto VOP se použijí v rozsahu, v jakém ze smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Objednavatelem, zejména smlouvy uzavřené na základě Závazné Objednávky Publikace, smlouvy uzavřené na základě Závazné Objednávky Projektu, či Zvláštní Písemné Smlouvy (tak, jak jsou definovány níže), nevyplývá jinak.

Informace o zpracování osobních údajů Dodavatelem, zejména v souvislosti s používáním Webu, jsou v článku X.

 

I. Plnění poskytované Dodavatelem

1. Dodavatel zajišťuje vyhotovení a dodání projektové dokumentace rodinných domů, která zpravidla obsahuje zejména projekt architektury, statiky, ústředního vytápění, domovního plynovodu, zdravotechniky a elektroinstalace, tak, jak je blíže specifikováno na Webu (https://apex-arch.cz/co-obsahuje-projekt-rodinneho-domu); obsah projektové dokumentace je v konkrétním případě stanoven Závaznou Objednávkou Projektu nebo Zvláštní Písemnou Smlouvou (viz úprava článku III. těchto VOP) (dále jen „Projektová Dokumentace" nebo „Projekt"; pojem pro vyloučení pochybností zahrnuje jak Typovou Dokumentaci, tak Individualizovanou Dokumentaci podle níže uvedeného). Projektová Dokumentace může mít podobu:

a) předběžné finální vyhotovené Projektové Dokumentace (typových projektů) dle indikativní nabídky na Webu v příslušném vydání tištěné publikace Dodavatele „Rodinné domy trochu jinak [ročník]" (dále jen „Publikace"), nebo komunikované jiným způsobem Dodavatelem (dále jen „Typová dokumentace "); nebo

b) Projektové Dokumentace vyhotovené s ohledem na zvláštní požadavky Objednatele, přičemž základem pro vyhotovení (finalizaci) zpravidla bude Typová Dokumentace (dále jen „Individualizovaná Dokumentace").

2. Dodavatel prostřednictvím Webu prodává Objednatelům Publikaci.

(plnění podle výše uvedeného, ​​tedy Projektová Dokumentace a/nebo Publikace dále jen „Plnění")

3. Hlavní vlastnosti nebo charakter Plnění podle těchto VOP mohou být, nad rámec těchto VOP, zejména tohoto článku, uvedené na Webu a zobrazené v procesu uskutečnění Objednávky.

 

II. Dodavatel

 • obchodní název: APEX ARCH, s.r.o.

 • sídlo/adresa pro uplatnění reklamace, podnětu, stížnosti: Pod Karlovem 1262/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2

 • IČO: 030 37 428

 • právní forma: společnost s ručením omezeným

 • zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  226344

 • kontaktní údaje: Miroslav Žilinský, telefonní číslo: +420 607989900, adresa elektronické pošty: apex@apex-arch.cz (dále jen „E-mail Dodavatele").

 

III. Objednávka, cena, uzavření smlouvy, platební a dodací podmínky

1. Objednatel za účelem objednávky Plnění vyplní objednávkový formulář na Webu obsahující údaje uvedené v příslušném formuláři, kterými mohou být zejména jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo, město/obec, PSČ, země) (dále jen „Adresa Objednatele"), e-mail (dále jen „E-mail Objednatele"), telefonní číslo (dále jen „Telefonický kontakt Objednatele"), případně podle povahy věci další údaje uvedené v příslušném formuláři (zejména v případě Indikativní Objednávky Projektu, parcelní číslo pozemku, město/obec a okres ve kterém se pozemek nachází) (dále jen „Objednávka"; pojem pro vyloučení pochybností zahrnuje i Závaznou Objednávku Publikace i Indikativní Objednávku Projektu podle níže uvedeného, ​​a v rozsahu v jakém z povahy jednotlivých ustanovení nevyplývá jinak, i Závaznou Objednávku Projektu ), přičemž:

a) pokud je předmětném Objednávky Publikace, Objednávka je pro Objednatele závazná (dále jen „Závazná Objednávka Publikace") a na jejím základě dojde k uzavření smlouvy postupem podle těchto VOP, pokud z těchto VOP nevyplývá jinak,

b) pokud je předmětem Objednávky Projektová Dokumentace, Objednávka je jen orientačním projevem zájmu (dále jen „Indikativní Objednávka Projektu") a k uzavření smlouvy může dojít zvláštním postupem podle těchto VOP.

2. V případě Závazné Objednávky Publikace:

a) jde o „objednávku s povinností platby" ve smyslu příslušné právní úpravy a Dodavatel, pokud dále není uvedeno jinak, zašle Objednateli na E-mail Objednatele fakturu obsahující náležitosti ve smyslu příslušné právní úpravy,

b) faktura je vystavena ve výši kupní ceny uvedené na Webu a zobrazené Objednateli v rámci procesu uskutečnění Závazné Objednávky Publikace; taková kupní cena je celkovou cenou zboží, tj. včetně DPH, poštovného a balného, pokud na Webu není uvedeno a v rámci procesu uskutečnění Závazné objednávky Publikace není zobrazeno jinak,

c) zasláním faktury podle výše uvedeného na E-mail Objednavatele dochází k uzavření smlouvy s obsahem podle Závazné Objednávky Publikace, těchto VOP a příslušné právní úpravy,

d) Dodavatel má právo odmítnout Závaznou Objednávku Publikace, zpravidla tak učiní pouze v případě, že Plnění (Publikaci) nemá k dispozici,

e) pokud (1) k zaslání faktury podle výše uvedeného na E-mail Objednatele nedojde do 10 pracovních dnů ode dne Závazné Objednávky Publikace, nebo (2) Dodavatel oznámí Objednateli na E-mail Objednatele, že Závaznou Objednávku Publikace odmítá, Závazná Objednávka Publikace se ruší a k uzavření smlouvy nedochází,

f) faktura je splatná ve lhůtě 7 dnů ode dne vystavení; kupní cena se hradí bezhotovostním převodem na účet Dodavatele uvedený ve faktuře,

g) po uhrazení kupní ceny podle výše uvedeného Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů od uhrazení, Plnění (Publikaci) doručí Objednavateli prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiného smluvního doručovatele na Adresu Objednatele; ohledně nákladů doručení platí písm. b) výše,

h) pokud k uhrazení faktury nedojde ve lhůtě splatnosti, Dodavatel má, kromě jiných nároků vyplývajících z příslušné právní úpravy, právo na odstoupení od smlouvy; pro vyloučení pochybností, v souladu s příslušnou právní úpravou, dokud nedojde k odstoupení od smlouvy, povinnost úhrady kupní ceny, stejně jako další povinnosti stran, nejsou dotčeny.   

3. V případě Indikativní Objednávky Projektu

a) nejde bez dalšího o „objednávku s povinností platby" ve smyslu příslušné právní úpravy,

b) Dodavatel kontaktuje Objednatele, zpravidla na E-mail Objednatele, nebo případně telefonicky na Telefonický kontakt Objednatele, s cílem bližší specifikace/potvrzení požadovaného Plnění (Projektové Dokumentace), a to, pro vyloučení pochybností, i v případě, že předmětem Indikativní Objednávky Projektu je Typová Dokumentace,

c) Dodavatel a Objednatel následně komunikují zejména prostřednictvím E-mailu Objednatele a E-mailu Dodavatele, s cílem bližší specifikace/potvrzení požadovaného Plnění (Projektové Dokumentace); Objednatel a Dodavatel však podle preference mohou komunikaci s cílem bližší specifikace/potvrzení požadovaného Plnění (Projektové Dokumentace) uskutečnit i jinak, než prostřednictvím prostředků dálkové komunikace (tj. i za současné fyzické přítomnosti),

d) jestliže dojde postupem podle výše uvedeného k potřebné bližší specifikaci/potvrzení požadovaného Plnění (Projektové Dokumentace):

(1) Objednatel zašle Dodavateli na E-mail Dodavatele, nebo jinak dle vzájemné dohody doručí objednávku obsahující potřebnou bližší specifikaci Plnění (Projektové Dokumentace) a podmínek jeho poskytnutí, zejména:

(i) podle povahy věci, odkazem na příslušnou Typovou Dokumentaci nebo specifikací Individualizované Dokumentace (možno v části odkazem na příslušnou Typovou Dokumentaci),

(ii) cenu,

(iii) výši zálohy,

(iv) případnou výšku dílčích úhrad ceny splatných v jednotlivých fázích provedení Projektu a lhůty jejich splatnosti,

(v) způsob a lhůtu doručení (dodání),

(vi) identifikaci pozemku (pozemků), na kterém má být postavena stavba na základě Projektové Dokumentace, a to parcelním číslem (parcelními čísly), výměrou (výměrami) a příslušným katastrálním územím a obcí (dále jen „Specifikovaný Pozemek");

(Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud jsou předmětem Objednávky Typové Dokumentace i doplňkové služby, např. zpracování projektu osazení stavby na Specifikovaný Pozemek nebo přípojek, použije se na takové služby úprava Individualizované Dokumentace podle těchto VOP)

(dále jen „Závazná Objednávka Projektu"), a/nebo

(2) pokud se tak Objednatel a Dodavatel dohodnou, nebo pokud tím Dodavatel podle následujícího písmene (e) těchto VOP Plnění podmíní (zejména, nikoliv však výlučně, jen v případě Objednávky Individualizované Dokumentace nad rámec samotné studie, kterou Dodavatel zpravidla dodá na základě samotné závazné Objednávky Projektu), Objednatel a Dodavatel uzavřou, případně jen ohledně části Plnění, zvláštní písemnou smlouvu ve smyslu příslušné právní úpravy (dále jen „Zvláštní Písemná Smlouva"),

e) Na základě Závazné Objednávky Projektu:

1. Dodavatel zašle (pokud dále není uvedeno jinak) Objednateli na E-mail Objednatele zálohovou fakturu ve výši příslušné části ceny podle Závazné Objednávky Projektu;

v tomto případě, zasláním zálohové faktury dochází k uzavření smlouvy s obsahem podle Závazné Objednávky Projektu, těchto VOP a příslušné právní úpravy,

2. Dodavatel zašle (pokud dále není uvedeno jinak) Objednateli na E-mail Objednatele zálohovou fakturu ve výši příslušné části ceny podle Závazné Objednávky Projektu spolu se sdělením, kterým stanoví, že pro vznik smlouvy, případně jen pro část Plnění podle Závazné Objednávky Projektu (zejména, nikoliv však výlučně, jen v případě Objednávky Individualizované Dokumentace nad rámec samotné studie, kterou Dodavatel zpravidla dodá na základě samotné Závazné Objednávky Projektu), se vyžaduje uzavření Zvláštní Písemné Smlouvy;
v tomto případě v rozsahu, v jakém Dodavatel vznik smlouvy nepodmíní uzavřením Zvláštní Písemné Smlouvy, dojde k uzavření smlouvy s obsahem podle Závazné Objednávky Projektu, těchto VOP a příslušné právní úpravy zaplacením zálohové faktury a v rozsahu, v jakém Dodavatel vznik smlouvy podmíní uzavřením Zvláštní Písemné Smlouvy, až uzavřením Zvláštní Písemné Smlouvy.

f) Dodavatel má právo odmítnout Závaznou Objednávku Projektu, zpravidla tak učiní pouze v případě, že Plnění (Projekt) není schopen za požadovaných podmínek poskytnout, nebo pokud Závazná Objednávka Projektu neobsahuje náležitosti podle výše uvedeného (uvedeným, pro vyloučení pochybností, není dotčeno právo Dodavatele akceptovat i Závaznou Objednávku Projektu, která neobsahuje náležitosti podle výše uvedeného),

 

g) pokud (1) k zaslání zálohové faktury podle výše uvedeného na E-mail Objednatele nedojde do 7 pracovních dnů ode dne Závazné Objednávky Projektu, nebo (2) Dodavatel oznámí Objednateli na E-mail Objednatele, že Závaznou Objednávku Projektu odmítá, Závazná Objednávka Projektu se ruší,

h) po uhrazení části ceny podle zálohové faktury Dodavatel:

1. v případě Typové Dokumentace ji bez zbytečného odkladu podle potřeby dokončí a připraví na doručení (dodání) ve lhůtě podle Závazné Objednávky Projektu, nebo ve lhůtě jinak dohodnuté Dodavatelem a Objednatelem

(informativně, aniž je dotčeno výše uvedené, zpravidla do 3 týdnů v případě, že daná Typová Dokumentace byla již v minulosti vyhotovena pro jiného Objednatele a do 6 týdnů v případě, že daná Typová Dokumentace ještě nebyla vyhotovena pro jiného Objednatele),

2. v případě Individualizované Dokumentace bez zbytečného odkladu začne Projekt vyhotovovat, vyhotoví jej a připraví na doručení (dodání) ve lhůtě podle Závazné Objednávky Projektu, Zvláštní Písemné Smlouvy, nebo ve lhůtě jinak dohodnuté Dodavatelem a Objednatelem,

i) Projekt připravený na doručení (dodání) podle výše uvedeného Dodavatel doručí (dodá) Objednavateli způsobem podle Závazné Objednávky Projektu, Zvláštní Písemné Smlouvy nebo jinak Dodavatelem a Objednavatelem dohodnutým způsobem; pokud způsob doručení nevyplývá ani ze Závazné Objednávky Projektu, ani z jiné dohody, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiného smluvního doručovatele na Adresu Objednatele, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů po uhrazení zbývající části ceny Projektu (tj. té, které nebyla uhrazena na základě zálohové faktury), na základě faktury vystavené Dodavatelem splatné ve lhůtě 7 dní od vystavení, zaslané na E-mail Objednatele, nebo jinak dle dohody Dodavatele a Objednatele zaslané Objednavateli,

j) pokud k uhrazení zálohové nebo řádné faktury podle výše uvedeného nedojde ve lhůtě splatnosti, Dodavatel má, kromě jiných nároků vyplývajících z příslušné právní úpravy, právo na odstoupení od smlouvy (pokud již tato podle těchto VOP vznikla); dokud však nedojde k odstoupení od smlouvy, povinnost úhrady kupní ceny není dotčena.

 

IV. Smluvní vztah

 1. Smluvní vztah uzavřený způsobem a za podmínek podle těchto VOP se řídí příslušnou právní úpravou odpovídající povaze Plnění a Odběratele, v rozsahu, v jakém ze (1) smlouvy uzavřené na základě Závazné Objednávky Publikace, (2) smlouvy uzavřené na základě Závazné Objednávky Projektu, (3) Zvláštní Písemné Smlouvy, (4) jiné smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Objednavatelem, nebo (5) těchto VOP nevyplývá jinak.

 2. Smluvní vztah uzavřený způsobem a za podmínek podle těchto VOP se uzavírá na dobu určitou vyplývající z povahy Plnění a skončí splněním závazků Dodavatele a Odběratele, nebo jiným způsobem vyplývajícím z příslušné právní úpravy, smlouvy uzavřené na základě Závazné Objednávky Publikace, smlouvy uzavřené na základě Závazné Objednávky Projektu, Zvláštní Písemné Smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Objednavatelem, nebo těchto VOP.

 

V. Licence

1. Dodavatel je nositelem všech vlastnických práv k Projektové Dokumentaci jako dílu ve smyslu příslušné právní úpravy (Projektová Dokumentace v uvedeném významu dále jako „Dílo").

2. Pouze Dodavatel má právo použít Dílo, udělovat souhlas na jakékoliv použití Díla, například (ne však výlučně) na pořízení rozmnoženiny Díla, zpracování, překlad a adaptaci Díla a zařazení Díla do souborného díla. Pokud z těchto VOP nevyplývá jinak, jiné osoby, a tedy i Odběratel, mohou použít Dílo pouze na základě uděleného písemného souhlasu Dodavatele, a to výlučně v rozsahu a způsobem určeným Dodavatelem.

3. Dodavatel poskytnutím souhlasu s použitím Díla svá práva k Dílu nijak neomezuje a je oprávněn používat Dílo a udělovat dalším osobám souhlas na použití Díla v rozsahu již poskytnutého souhlasu Odběrateli.

​4. Dodavatel uděluje uzavřením smlouvy mezi Dodavatelem a Odběratelem týkající se dodání Projektové Dokumentace způsobem a za podmínek podle těchto VOP a řádným a včasným zaplacením úplné ceny za Projektovou Dokumentaci (tj. nejen zálohy, nebo jiných částí ceny) a dodáním Díla nevýhradní licenci právě a jen na použití Díla na výstavbu jednoho rodinného domu na Specifikovaném Pozemku; Odběratel není oprávněn použít Dílo na výstavbu více než jednoho rodinného domu, ani na výstavbu na jiném, než na Specifikovaném Pozemku (dále jen „Licence").

​5. S výjimkou podle následující věty je Odběratel oprávněný disponovat s právy vyplývajícími z Licence jen se souhlasem Dodavatele. V případě převodu vlastnického práva k Specifikovanému Pozemku je Odběratel oprávněn práva vyplývající z Licence převést na nabyvatele Specifikovaného Pozemku, a to nejprve s účinností ke dni nabytí vlastnického práva ke Specifikovanému Pozemku. Uvedené, pro vyloučení pochybností, neplatí v případě převodu vlastnického práva pouze k části Specifikovaného Pozemku, kdy se na dispozici s právy vyplývajícími z Licence vyžaduje souhlas Dodavatele. Převodem práv vyplývajících z Licence, nebo jinou dispozicí s nimi za podmínek podle těchto VOP Odběratel příslušná práva vyplývající z Licence ztrácí ve prospěch nabyvatele.

6. Použití Díla Odběratelem nad rámec Licence je protiprávní a zakládá mimo jiné právo na náhradu škody, náhradu nemajetkové újmy a jiné nároky podle příslušné právní úpravy.

7. Pro vyloučení pochybností se ustanovení tohoto článku VOP nepoužijí a Odběrateli nevzniká Licence ani žádná práva k Projektové Dokumentaci na základě samotné koupě Publikace.

 

VI. Odpovědnost za vady plnění, poučení o odpovědnosti za vady a kodexy chování

1. Pokud je Odběratelem Spotřebitel, Dodavatel odpovídá za vady Plnění dle příslušné právní úpravy (příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) podle povahy Plnění, zejména § 2161 a násl. a § 2615 a násl. Občanského zákoníku). Dodavatel neposkytuje záruku za jakost nad rámec příslušné právní úpravy, ani další pomoc a služby Spotřebitelům po prodeji zboží nebo poskytnutí služby.

2. Dodavatel ve smyslu příslušné právní úpravy poučuje Spotřebitele, že Spotřebitel má v případě vad Plnění ve smyslu předchozího bodu tohoto článku těchto VOP nároky z takových vad vyplývající z příslušné právní úpravy (viz předchozí bod).

3. Pokud Odběratel není Spotřebitelem, Dodavatel odpovídá za vady Plnění dle příslušné právní úpravy jen v rozsahu, v jakém se od ustanovení vyžadujících odpovědnost Dodavatele nelze odchýlit dohodou.

4. Dodavatel není zavázán dodržovat zvláštní kodex chování.

 

VII. Právo na odstoupení podle příslušné právní úpravy při uzavření smlouvy na dálku

1. Jestliže postupem podle těchto VOP (viz článek III.) dojde k uzavření smlouvy ohledně Plnění výlučně prostředky dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti Dodavatele a Spotřebitele, Spotřebitel má právo na odstoupení podle poučení uvedeného na konci těchto VOP (pokud nejde o případ, ve kterém právo na odstoupení nevzniká, viz níže).

2. Dodavatel zároveň poučuje Spotřebitele, že podle příslušné právní úpravy nemá právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, jejímž předmětem je (mimo jiné):

a) poskytnutí služby, jestliže byla splněna se Spotřebitelovým předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,

c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

3. Pro případ, že by se provedení Projektové Dokumentace nepovažováno za službu, ale za dodání zboží:

a) Dodavatel poučuje Spotřebitele, že udělením souhlasu se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy (viz rekapitulace právní úpravy podle písm. a) bodu 2 tohoto článku těchto VOP výše),

b) Dodavatel žádá od Spotřebitele výslovný souhlas k zahájení služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prohlášení o tom, že Spotřebitel byl řádně poučen podle písmene a) těchto VOP výše, v návaznosti na což

c) Objednávkou Projektové Dokumentace Spotřebitel výslovně souhlasí se zahájením poskytování služby spočívající ve vyhotovení Projektové Dokumentace a prohlašuje, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby.

 

VIII. Informace o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů Spotřebitelů

1. Pokud z těchto VOP nevyplývá jinak, práva z odpovědnosti za vady (reklamace) se uplatňují a vyřizují postupem podle příslušné právní úpravy.

2. Reklamace se uplatňují u Dodavatele, a to jakýmkoliv způsobem přípustným podle příslušné právní úpravy, zejména prostřednictvím e-mailu zaslaného na E-mail Dodavatele nebo písemně na adrese sídla Dodavatele podle článku II. těchto VOP.

3. Jestliže mu taková povinnost vyplývá z příslušné právní úpravy, Dodavatel je povinen při uplatnění reklamace vydat Spotřebiteli potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Dodavatel je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit Spotřebiteli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud Spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

4. V souladu s § 2169 a násl. a § 2615 Občanského zákoníku je Dodavatel povinen určit způsob vyřízení reklamace, a to ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

5. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Spotřebitel za podmínek podle příslušné právní úpravy právo od smlouvy odstoupit.

6. Jiné stížnosti a podněty se uplatňují u Dodavatele prostřednictvím e-mailu zaslaného na E-mail Dodavatele nebo písemně na adrese sídla Dodavatele podle článku II. těchto VOP. Dodavatel stížnost nebo podnět bez zbytečného odkladu způsobem odpovídajícím jeho obsahu prověří a o způsobu jeho vyřízení informuje podavatele stížnosti nebo podnětu; Dodavatel však není povinen podnět nebo stížnost prověřit, ani informovat podavatele o způsobu vyřízení, pokud mu taková povinnost nevyplývá z příslušné právní úpravy.

 

IX. Alternativní řešení sporů

1. Pokud Spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Dodavatel vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Dodavatel porušil jeho práva, má možnost obrátit se na Dodavatele s žádostí o nápravu.

2. Pokud Dodavatel na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, Spotřebitel má podle příslušné právní úpravy právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu.

3. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

X. Používání Webu a ochrana osobních údajů

Vzhledem k tomu, že v souvislosti s používáním Webu může dojí ke zpracování Vašich osobních údajů ze strany Dodavatele, Dodavatel jako správce níže, Vás informuje ohledně zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR").

Správce jako osoba zodpovědná za zpracování dat, kontaktní údaje

 • obchodní jméno: APEX ARCH, s.r.o.

 • sídlo/adresa pro uplatnění podnětu/stížnosti: Pod Karlovem 1262/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2

 • IČO: 030 37 428

 • právní forma: společnost s ručením omezeným

 • zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  226344

 • kontaktní údaje: Miroslav Žilinský, telefonní číslo: +420607989900, adresa elektronické pošty: apex@apex-arch.cz.

1. Jaké údaje zpracováváme a pro jaké účely?

​1.1. Údaje o používaní Webu a Cookies

Zpracované údaje:

Naše servery uchovávají seznam webových stránek, které navštívíte v rámci Webu, datum a trvání Vaší návštěvy, identifikační údaje používaného typu prohlížeče a operačního systému i webové stránky, přes kterou navštívíte Web.

V tomto případě obecně nejde o osobní údaje dle příslušné právní úpravy (GDPR), pokud z této nevyplývá jinak.

Využíváme nástroje pro analytiku podle bodu 1.1.1 níže.

Účely:

Předmětné údaje používáme pro vytváření agregovaných statistik o prohlížení Odběratelů a jiných uživatelů Webu (tak, že statistiky nezobrazují údaje o jednom uživateli, ale pouze o shromážděných údajích více uživatelů), abychom zjistili, co je pro uživatele zajímavé, abychom mohli zlepšit náš Web. Data o prohlížení používáme také na zachování nebo obnovení zabezpečení našeho Webu, nebo na zjištění a opravu technických poruch a chyb.

Údaje zpracováváme pro účely zlepšení Vašeho uživatelského zážitku prostřednictvím optimalizace funkcionalit Webu na základě vyhodnocení údajů o používání Webu.

​​1.1.1. Cookies

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány prostřednictvím cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které umožňují Webu uložit informace do Vašeho počítače nebo jiného zařízení a načíst je později (například když navštívíte Web opakovaně).

Pomocí cookies nezískáváme Vaše IP adresy, ani jiné údaje, které jsou osobními údaji dle příslušné právní úpravy (GDPR), pokud z této nevyplývá jinak.

Rozlišuje se mezi (i) požadovanými (technickými) soubory cookies, tj. cookies, které jsou potřebné z technických důvodů a (ii) analytickými (a marketingovými) soubory cookies, tj. cookies, které se používají pro sběr údajů o prohlížení Odběratele a jiných uživatelů Webu.

Používáme následující analytické (a marketingové) cookies, resp. nástroje používající cookies:

 • Google Analytics - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

 • Google Tag Manager - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

 • Google AdWords - Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

 • Facebook Pixel - Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irsko

 • Drift

 • MailChimp/The Rocket Science Group LLC

Instrukce na změnu cookies najdete v nabídce nápovědy každého prohlížeče a tyto můžete přizpůsobit Vašim preferencím a cookies zablokovat nebo zakázat.

Taková úprava však v případě požadovaných (technických) souborů cookies může vést k omezení použitelnosti Webu.

1.2. Web chat

Zpracovávány údaje:

Když nás kontaktujete přes web chat, použijeme Váš e-mail na zpětné kontaktování, údaje však neukládáme.

Účely:

Tento údaj zpracováváme za účelem vyřízení Vaší otázky, žádosti nebo podnětu.

1.3. Objednávka a plnění smlouvy

Zpracovávány údaje:

Při zadání objednávky podle těchto VOP zpracováváme (i) Vaše jméno, příjmení, adresu (ulice, číslo, město/obec, PSČ, země), e-mail, telefonní číslo, (ii) případně parcelní číslo, katastrální území, obec/město a okres Vašeho pozemku, a (iii) případně fakturační údaje ve stejném rozsahu jako je uvedeno pod (i) výše, pokud jsou tyto odlišné.

V případě Objednávky podnikatelských subjektů jsou zpracovávány i údaje o obchodním názvu, ​​IČO a DIČ, které však nejsou osobními údaji dle příslušné právní úpravy, pokud z této nevyplývá jinak.

Účely:

Tyto údaje zpracováváme za účelem řádného vyřízení Vaší Objednávky a komunikace ohledně takové Objednávky jako opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti, a za účelem plnění povinnosti a uplatňování práv Dodavatele vyplývajících ze smlouvy mezi Vámi a Dodavatelem (pokud dojde k jejímu uzavření).

2. Jaký je právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?

2.1.Údaje o používání Webu:

 

Pokud by v tomto případě šlo o osobní údaje (například v důsledku změny příslušné právní úpravy), Vaše osobní údaje zpracujeme jako údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Dodavatele jako správce ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.2.Web chat:

 

Vaše osobní údaje zpracováváme jako údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Dodavatele jako správce ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.3.Objednávka a plnění smlouvy:

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

3.1.Údaje o používání Webu:

Ty z dotčených údajů, které lze považovat za osobní údaje (například úplná adresa IP), se uchovávají maximálně po dobu 180 dní, pokud není na základě důvodného incidentu určena delší doba uchovávání (např. v důsledku hackerského útoku).

3.2.Web chat:

Váš e-mail použijeme neprodleně na Vaše zpětné kontaktování, údaje však po vyřízení Vaší otázky, žádosti, nebo podnětu neuchováváme. Doba uchovávání tak v žádném případě nepřesáhne 14 dní.

3.3.Objednávka a plnění smlouvy:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány do konce platnosti smlouvy a během lhůty uplatnění nároků vyplývajících z této smlouvy, tedy maximálně po dobu 4 let, pokud v souladu s příslušnou právní úpravou nedojde k prodloužení dotčených lhůt právním jednáním nebo soudním rozhodnutím.

4. S kým sdílíme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, se kterými jsme uzavřeli smlouvu, vzhledem k tomu, že jsou v postavení zprostředkovatele, správce nebo společného správce, a to zejména s:

 • bankami a provozovateli poštovních služeb,

 • společností Studio Inbound, s.r.o., se sídlem Fláviovska 1214/18, Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10, IČO: 50 018 540, vykonávající marketingové poradenství,

 • společností APEX A s.r.o., se sídlem Bajkalská 13, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 978 660, společnost patřící do skupiny APEX

Také můžeme být povinni poskytnout Vaše osobní údaje orgánům veřejné moci, zejména soudu a orgánům činným v trestním řízení (policii a státnímu zástupci) a to pouze v nezbytném rozsahu vyžadovaném platnými a účinnými právními předpisy.

5. Od koho získáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme od Vás.

6. Používáme automatické individuální rozhodování?

Ne, nepoužíváme automatické individuální rozhodování.

7. Přenášíme Vaše údaje do třetích zemí?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a jiných členských států Evropské unie.

Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány zemí mimo Evropskou unii a takové zpracování není zamýšleno.

Pro úplnost, osobní údaje mohou být zpracovávány zemí mimo Evropskou unii pouze pokud tato země byla potvrzena Evropskou komisí jako země s adekvátní úrovní ochrany osobních údajů, nebo pokud existují jiné dostatečné záruky na ochranu osobních údajů (například závazná vnitropodniková pravidla nebo standardní evropské smluvní doložky o ochraně osobních údajů).

8. Ostatní informace

Osobní údaje také mohou v odůvodněných případech podléhat zpracovávání za účelem vypořádání se s právními záležitostmi, včetně provádění povinností veřejných orgánů a jejich sledování za účelem právní ochrany. Osobní údaje mohou být také archivovány ve veřejném zájmu, jakož i pro vědecký, historický nebo statistický výzkum.

9. Jaká jsou Vaše práva?

Vaše práva jako subjektu údajů jsou uvedeny níže. Je třeba vzít na vědomí, že přesné podmínky uplatnění jednotlivých práv jsou upraveny v kapitole III GDPR, přičemž v konkrétní situaci nemusí být všechna práva použitelná. Máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme

 • Právo na opravu nesprávných a nepřesných osobních údajů a právo na doplnění neúplných údajů

 • Právo na omezení, tj. omezení zpracování Vašich osobních údajů

 • Právo na vymazání osobních údajů v případě, pokud chybí účel zpracování, nebo byly zpracovávány nezákonně

 • Právo namítat zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že jsme nezpracovali osobní údaje oprávněně

 • Právo být vyloučen z automatického individuálního rozhodování

 • Právo získat osobní údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu správci

 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 • Právo podat stížnost orgánu dozoru

10. Jak můžete uplatnit svá práva?

e-mailem na: apex@apex-arch.cz

písemně na adresu: APEX ARCH, s.r.o., Pod Karlovem 1262/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2

telefonicky na: +420 607989900

Snažíme se chránit Vaše soukromí co nejvíce, a proto zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s GDPR a všemi ostatními příslušnými právními předpisy.

Pokud však nesouhlasíte se způsobem zpracování Vašich osobních údajů, můžete podat stížnost orgánu dozoru v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

Příslušný dozorový orgán můžete najít na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto VOP jsou součástí každé smlouvy uzavřené podle těchto VOP, a to ve znění účinném (i) ke dni uskutečnění příslušné Objednávky (tj. zejména Závazné Objednávky Publikace nebo Závazné Objednávky Projektu), pokud je smlouva uzavřena na základě Objednávky, nebo (ii) ke dni uzavření příslušné smlouvy, pokud smlouva není uzavřena na základě Objednávky.

2. Dodavatel má právo na změnu těchto VOP. Taková změna se však nedotýká vztahů již založených podle předchozího bodu těchto VOP na základě VOP ve znění účinném v době založení vztahu ve smyslu předchozího bodu těchto VOP.

 

POUČENÍ O UPLATNĚNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELŮ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne:

1. od kterého Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží (pokud je předmětem smlouvy zboží),

2. uzavření smlouvy (pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby).

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adresu APEX ARCH, s.r.o., Pod Karlovem 1262/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, nebo apex@apex-arch.cz.

Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jsme Vám předali nebo zaslali nebo který, pokud já taková možnost na Webu, si můžete stáhnout z Webu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména cenu včetně nákladů na doručení zboží/hmotně zachyceného výsledku služeb k Vám.

Zašlete nám zboží zpět nebo ho přineste na adresu našeho sídla nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (pokud je předmětem smlouvy zboží). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 -denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží ponesete Vy.

Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, máte povinnost uhradit nám cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne, kdy jste nám oznámili Vaše rozhodnutí odstoupit od této smlouvy (pokud jsou předmětem smlouvy služby).

Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy, pokud je však předmětem smlouvy zboží, platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

Úhrada plateb podle výše uvedeného bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.